Musicas a lo lejos
Página 3 de 2412345Última »

presentabsenceg

Nuevo trabajo de mindglide.

Present Absence es mi quinto trabajo nacido a partir de unos bocetos que comencé a grabar a principios del 2013. Gran parte de esas ideas preliminares fueron planteamientos experimentales sin más coherencia que la puesta en práctica de procesos distintos a los ya usados en anteriores trabajos. La esencia de todo ese proceso se advierte a lo largo de toda la obra como la parte más innovadora, y que finalmente pude fusionar bien con elementos más tradicionales que mantienen cierta continuidad con la labor llevada a cabo en anteriores trabajos.

Componer Present Absence, ha sido una labor de reproceso, montajes y audiciones espaciadas a lo largo de dos años, en las que nuevas ideas iban tomando parte para conseguir finalmente ordenar y dar cierta coherencia a muchas de las partes que por su planteamiento y proceso creativo quería mostrar, pero que a priori resultaban excesivamente inconexos. El resultado final queda registrado en 45 minutos de sensaciones sonoras y tímbrica efectista que añaden cierta dinámica a la composición escapando de líneas más densas y estáticas, creando finalmente una atmosfera continua llena de misterio.

Finalmente y para la ocasión se incluyen diseños y montajes de imagen de factura propia incluidos en las portadas, añadiendo una dimensión más a la presentación artística y como complemento audiovisual.

1.- Present Absence [26:05]
2.- Pass the Future [16:56]

  gvatransSol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016.

  Objecte del tràmit

  La concessió d’estes beques té per objecte facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016, en les condicions i casos previstos en la present convocatòria.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar estes beques les persones físiques que reunisquen els següents

  Requeriments

  a) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
  b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les modalitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, este límit s’elevarà a trenta-tres anys
  c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
  d) No trobar-se en cap de les circumstàncies relacionades en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaració responsable inclòs en l’apartat M del model de sol·licitud.
  Els sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatòria al terme del termini de presentació de sol·licituds establit en la base quarta.

  Motius d’exclusió:
  Atés l’objecte d’esta convocatòria, en cap cas no es concediran beques per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc no es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

  Quedaran exclosos els sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la… Sigue leyendo

  gvatransSol·licitud de subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015, ambdós inclosos.

  Objecte del tràmit

  Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2014 i fins al final de desembre de 2015:
  a) Festivals.
  b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, es troben cursant el grau superior.
  c) Concursos.
  d) Projectes musicals de caràcter singular.
  e) Projectes de producció musical.

  Podran admetre’s peticions la denominació del qual no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc. sempre que el seu contingut essencial s’ajuste a què és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre estes ajudes les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que organitzen alguna de les activitats objecte d’esta convocatòria en l’àmbit competencial de la Generalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

  Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals indicades en l’apartat anterior, especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions semblants, però quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.
  Igualment, estes ajudes no es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1r del Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE número L 352, de 24 de desembre de 2013).

  QUANTIA:
  – Es podrà concedir un mínim de trenta-cinc i un màxim de quaranta-cinc ajudes; en cap cas l’import de qualsevol d’estes serà superior a 6.000 euros. La quantia de la totalitat de les ajudes a concedir no podrà excedir els 103.410 euros previstos en la línia de subvenció T6427000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per al 2015, amb el desglossament següent:… Sigue leyendo

  gvatransEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, o estar interpretada per músics valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.

  Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2015, any de la convocatòria, independentment del moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

  Requeriments

  Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

  QUANTIA:

  – Es concedirà fins a un màxim de 4 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.000 euros. Tampoc no podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 13.260 euros previstos en la línia de subvenció T6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat.

  – Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixet dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base deu, en el supòsit d’obtindre subvenció.

  – L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de la producció/edició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

  mes informació: gva.es

  haa5Haa5 uses stereo delays to create what is known as the “precedence effect”, also known as the “Haas effect” after Helmut Haas who’s 1949 Ph.D. thesis first described this psycho-acoustic phenomenon.

  The Haas effect creates a sense of direction by using the same system our own ears use to locate sounds in the natural world. By creating a slight delay between the left and right signals the listener perceives a sense of direction depending on which ear hears the signal first. So, if the right signal is delayed, then the left ear will pick up the sound first, causing the sound to seem to come from the left; and vice versa.

  Using the Haas effect, one can create a much more attuned and surgically precise stereo image. And, because the concept relies on psycho-acoustics the Haas effect lends itself to a much more natural panning effect than standard rotary potentiometer panning, which merely adjusts the volumes of the left and right signals separately to create an artificial and less real sense of direction.

  evouynEvouyn is an attempt to make decisions about the low end in both mix and home mastering situations easier. It measure the correlation between frequencies in the spectrum and warn you if the amount of low end exceed what’s known to sound good. This is not a exact knowledge and the situations where Evouyn will give you a warning  even though the amount of low end is perfectly fine are many. Even so, in most music produced today the correlation between parts of the spectrum can be predicted and with the help of little math you can calculate the approximate percentage that most probably sound good.

  Evouyn are developed in collaboration between Noisebud and Saintpid Mastering. The idea sprung from the fact that many mixes sent for mastering either lack or have a crazy amount of low end, in most cases because of poor monitoring and/or the lack of proper acoustic treatment (egg boxes will not do). When you try to master something where you have to cut or lower the low end by sometimes up to 7-9dB (the energy doubles every 3dB) you will change the whole feeling of the track and the mastering engineer pretty much have to guess what you’re after. With a balanced mix you’re in for less of a surprise when the track return from the mastering house.

  trackslive

  Created with and for live sound engineers, Tracks Live is a multitrack recording software solution designed to capture live performances of any kind, from the smallest gig to the largest production.

  Tracks Live enables easy switching between stereo out and multi out modes, allowing you to toggle back and forth between recording and virtual soundcheck with the click of a button. The automatic multichannel re-routing engine also adapts to any changes you make on the fly, making it easier than ever to set up big shows with hundreds of tracks.

  Designed with close attention to every detail to ensure superior user experience, Tracks Live will make your live recording process faster, easier and absolutely reliable.

  freegThe Sonalksis FreeG is everything you need in a master fader. A simple, but absolutely indispensable plug-in, the FreeG extends the functionality of a typical audio host by providing a large-format style fader, along with ultra accurate metering.

  FreeG helps to maximise workflow with extended, customizable metering, and multiple control features and settings.

  When working with digital audio, a lack of fine metering and extended signal flow control in the host is a common issue. FreeG helps to improve workflow in the host by providing these features in the insert chain. By delivering enhanced control of amplitude, phase and pan (stereo version) in the insert chain as well as fine metering, with user configurable industry standard ballistic options, the freeG is the perfect master control.

  Specifications

  • Long-throw fader
  • Ultra accurate metering
  • Multiple metering ballistic types
  • Peak and RMS readouts
  • Pre/Post metering options
  • Selectable Pan-Law
  • ‘Fine’ mode for sensitive calibration of the master fader
  • Mono-compatible for use in tracking situations

  LFOXLFOX it´s a plugin for woobling and sweep your sounds.

  This plugin is gifted of 2 filters and 2 LFO´s. Each LFO has a fully range of targets into the filters, making you be able of woobling cutoff, resonance or both on both filters.
  The speed of each LFO goes from 16b into 1/16, has a free speed knob, and each LFO also counts with waveform (sin/ramp/tri/saw) and mode of playing, random and transport run, for sync.

  harmonicexplorerHarmomic Explorer is one of our many educational tools created especially to accompany our classes. The Harmonic Explorer is a tool that enables the user to explore how sound can be constructed by adding over-tones and demonstrate the fundamentals of Additive synthesis.

  This tool was done with SynthMaker.

  And best of all, its completely free! Want to learn how to use it? check our courses!

  openscopeOpen Scope is an oscilloscope. it shows the waveform of the passing audio in real-time. It is very useful for exploring and understanding sound and how it behaves. It is possible to trigger this oscilloscope acording to one of its channels. It comes both as an executable program, and a VST plugin.

  The oscilloscope was done with SynthMaker, and is packed with the SynthMaker project inside!

  violenttransient

  Bitsonic has released Violent Transient, a free VST plug-in for Windows that can change the transient of your audio track.

  In acoustics and audio, a transient is a high amplitude, short-duration sound at the beginning of a waveform that occurs in phenomena such as musical sounds, noises or speech. It can sometimes contain a high degree of non-periodic components and a higher magnitude of high frequencies than the harmonic content of that sound. Transients do not necessarily directly depend on the frequency of the tone they initiate. Which is better? If the sound has high/great transients or not? Usually, it’s better if the tone has trainsents. For example with the kick it’s important for the sound to not only chug in deep frequency, but also slap. If the sound doesn’t have enough transient, there are some ways to correct the sound. The first is to mix the original sound with a short-term high frequency sound. The second way is to higher the first note for a little time. The first part of the violent plugin series works with the latter. The adjustment options are likely to a compressor, but the result is different.

  Important: Do not use the Transient after the compressor in the effect chain! The best way when the plugin is the first.

  deharshTerry West released DeHarsh v1.0, a free VST effect plugin for Windows which removes unpleasant frequencies from your mixes and seperate instrument tracks.

  «Removes unpleasant frequencies from your mixes and seperate instrument tracks. Can operate on stereo, mid or side channels in your stereo mix with use of a subtile tube emulation. Selectable mono or stereo inputs processing. DeHarsh smoothes out any digital harshness. Windows only, 32bit VST. Freeware.»

  Terry West website

  supertronSuperTron is a virtual analog synthesizer that generates sequences typical of the 70s and 80s, Dance, Trance, percussion, analog strings and other retro sounds. It has functions for live performance, allowing changes in several controls with one click. The Step Modulator has 4 “scenes” that work as sub-presets. The filters bring special features for working in the stereo panorama spectrum. The “Vintager” effect generates vintage warmth to the sound.

  Aprovechad y navegad por la web Solcito, que pertenece a Gustavo Valletto, una persona inquieta y vinculada al mundo del sonido y la tecnología desde muy temprana edad. Los enlaces prehistoria y hardware son especialmente interesantes y curiosos.

  ¿Qué tienen en común los violines de Stradivarius, los coches Aston Martin o la cabeza de los girasoles?: el número de oro.

  Página 3 de 2412345Última »