Beques per al perfeccionament de jóvens músics | Musicas a lo lejos

gvatransSol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016.

Objecte del tràmit

La concessió d’estes beques té per objecte facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016, en les condicions i casos previstos en la present convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar estes beques les persones físiques que reunisquen els següents

Requeriments

a) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les modalitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, este límit s’elevarà a trenta-tres anys
c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies relacionades en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaració responsable inclòs en l’apartat M del model de sol·licitud.
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatòria al terme del termini de presentació de sol·licituds establit en la base quarta.

Motius d’exclusió:
Atés l’objecte d’esta convocatòria, en cap cas no es concediran beques per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc no es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Quedaran exclosos els sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la Música de la Generalitat i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Quedaran exclosos els sol·licitants que exercisquen activitats musicals professionals amb dedicació plena, com a professors de conservatoris o centres d’ensenyança musical i instrumentistes d’orquestres, bandes o agrupacions professionals.

QUANTIA:

La dotació d’estes beques es fixarà en funció d’estes dos modalitats:
-Modalitat A): fins a un mes de duració, que deurà necessàriament correspondre a l’any 2015, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, un màxim de 500 euros per beca, destinant-se a esta modalitat un màxim de 2.000 euros
L’import no disposat, cas de no adjudicar-se en la seua totalitat, passarà a la Modalitat B.

-Modalitat B): fins a un any de duració, que coincidirà amb el curs acadèmic 2015/2016, en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, un màxim de 3.500 euros per beca, destinant-se a esta modalitat un màxim de 24.530 euros

Es concediran fins a un màxim de 4 beques de la modalitat A) i 8 beques de la modalitat B), per l’import màxim, en conjunt, de 26.530′-euros de la línia de subvenció T6428000 inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per a l’exercici de 2015.

PAGAMENT:
El pagament d’estes beques s’efectuarà a l’omplir l’obligació continguda en la Base Novena 1, apartats f) i g), després de finalitzar el curs de perfeccionament per al que es va concedir l’ajuda.

mes informació: gva.es

Be Sociable, Share!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards