Subvencions per al foment d’activitats musicals | Musicas a lo lejos

gvatransSol·licitud de subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015, ambdós inclosos.

Objecte del tràmit

Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2014 i fins al final de desembre de 2015:
a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, es troben cursant el grau superior.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular.
e) Projectes de producció musical.

Podran admetre’s peticions la denominació del qual no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc. sempre que el seu contingut essencial s’ajuste a què és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran obtindre estes ajudes les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que organitzen alguna de les activitats objecte d’esta convocatòria en l’àmbit competencial de la Generalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals indicades en l’apartat anterior, especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions semblants, però quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.
Igualment, estes ajudes no es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1r del Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE número L 352, de 24 de desembre de 2013).

QUANTIA:
– Es podrà concedir un mínim de trenta-cinc i un màxim de quaranta-cinc ajudes; en cap cas l’import de qualsevol d’estes serà superior a 6.000 euros. La quantia de la totalitat de les ajudes a concedir no podrà excedir els 103.410 euros previstos en la línia de subvenció T6427000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per al 2015, amb el desglossament següent:
. Per a l’organització i realització de festivals i projectes musicals de caràcter singular, en l’àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 63.000 euros
. Per a l’organització i realització de cursos de perfeccionament musical i de concursos, en l’àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 25.410 euros
. Per a la realització dels projectes de producció musical, en l’àmbit competencial de la Generalitat, fins a un màxim de 15.000 euros
– Les quantitats no disposades de qualsevol dels tres apartats anteriors es podran aplicar, de resultar això necessari, als que resulten deficitaris, sense que se supere mai globalment la quantitat màxima de 103.410 euros.
– L’import de les ajudes en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, superen el cost de l’activitat subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

mes informació: gva.es

Be Sociable, Share!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards