Ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2015 | Musicas a lo lejos

gvatransEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, o estar interpretada per músics valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2015, any de la convocatòria, independentment del moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

Requeriments

Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

QUANTIA:

– Es concedirà fins a un màxim de 4 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.000 euros. Tampoc no podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 13.260 euros previstos en la línia de subvenció T6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat.

– Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixet dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base deu, en el supòsit d’obtindre subvenció.

– L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de la producció/edició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

mes informació: gva.es

Be Sociable, Share!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

I'm not a spammer This plugin created by memory cards