abril | 2015 | Musicas a lo lejos

Archivo mensual: abril 2015

Página 1 de 11

presentabsenceg

Nuevo trabajo de mindglide.

Present Absence es mi quinto trabajo nacido a partir de unos bocetos que comencé a grabar a principios del 2013. Gran parte de esas ideas preliminares fueron planteamientos experimentales sin más coherencia que la puesta en práctica de procesos distintos a los ya usados en anteriores trabajos. La esencia de todo ese proceso se advierte a lo largo de toda la obra como la parte más innovadora, y que finalmente pude fusionar bien con elementos más tradicionales que mantienen cierta continuidad con la labor llevada a cabo en anteriores trabajos.

Componer Present Absence, ha sido una labor de reproceso, montajes y audiciones espaciadas a lo largo de dos años, en las que nuevas ideas iban tomando parte para conseguir finalmente ordenar y dar cierta coherencia a muchas de las partes que por su planteamiento y proceso creativo quería mostrar, pero que a priori resultaban excesivamente inconexos. El resultado final queda registrado en 45 minutos de sensaciones sonoras y tímbrica efectista que añaden cierta dinámica a la composición escapando de líneas más densas y estáticas, creando finalmente una atmosfera continua llena de misterio.

Finalmente y para la ocasión se incluyen diseños y montajes de imagen de factura propia incluidos en las portadas, añadiendo una dimensión más a la presentación artística y como complemento audiovisual.

1.- Present Absence [26:05]
2.- Pass the Future [16:56]

  gvatransSol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016.

  Objecte del tràmit

  La concessió d’estes beques té per objecte facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016, en les condicions i casos previstos en la present convocatòria.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar estes beques les persones físiques que reunisquen els següents

  Requeriments

  a) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
  b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les modalitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, este límit s’elevarà a trenta-tres anys
  c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
  d) No trobar-se en cap de les circumstàncies relacionades en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaració responsable inclòs en l’apartat M del model de sol·licitud.
  Els sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatòria al terme del termini de presentació de sol·licituds establit en la base quarta.

  Motius d’exclusió:
  Atés l’objecte d’esta convocatòria, en cap cas no es concediran beques per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc no es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

  Quedaran exclosos els sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la… Sigue leyendo

  gvatransSol·licitud de subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015, ambdós inclosos.

  Objecte del tràmit

  Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2014 i fins al final de desembre de 2015:
  a) Festivals.
  b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, es troben cursant el grau superior.
  c) Concursos.
  d) Projectes musicals de caràcter singular.
  e) Projectes de producció musical.

  Podran admetre’s peticions la denominació del qual no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc. sempre que el seu contingut essencial s’ajuste a què és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran obtindre estes ajudes les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que organitzen alguna de les activitats objecte d’esta convocatòria en l’àmbit competencial de la Generalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

  Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals indicades en l’apartat anterior, especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions semblants, però quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.
  Igualment, estes ajudes no es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1r del Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE número L 352, de 24 de desembre de 2013).

  QUANTIA:
  – Es podrà concedir un mínim de trenta-cinc i un màxim de quaranta-cinc ajudes; en cap cas l’import de qualsevol d’estes serà superior a 6.000 euros. La quantia de la totalitat de les ajudes a concedir no podrà excedir els 103.410 euros previstos en la línia de subvenció T6427000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per al 2015, amb el desglossament següent:… Sigue leyendo

  gvatransEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, o estar interpretada per músics valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.

  Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2015, any de la convocatòria, independentment del moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

  Requeriments

  Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

  QUANTIA:

  – Es concedirà fins a un màxim de 4 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.000 euros. Tampoc no podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 13.260 euros previstos en la línia de subvenció T6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat.

  – Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixet dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base deu, en el supòsit d’obtindre subvenció.

  – L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de la producció/edició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

  mes informació: gva.es

  Página 1 de 11