Ayudas | Musicas a lo lejos

Ayudas

Página 1 de 3123

ispmusicaEn la revista ISP Música están recopilando artistas, con talento, que deseen cruzar la barrera de la vergüenza para abrir su “reto Crowdfunding”. La Revista ISP Música prepara una plataforma para mostrar estas ideas en gestación, que requieren recursos de fans, visitantes, mecenas o personas que crean en el proyecto.  Irán avanzando, en lo relativo a cómo se publica, cómo se muestra, a quiénes y cómo se recibe el dinero (de 3 € hasta el infinito) de cada persona que desee unirse a la causa del artista.

Para poder contar con vuestra música, idea y proyecto, debes enviarles un e-mail con el título Crowdfunding ISP Música, indicando el nombre artistico, tu nombre, URL Youtube de lo que queréis empujar e indicar si actualmente estáis en alguna plataforma Crowdfunding (y el enlace URL en caso afirmativo para poder promocionarlo si es el caso).

Para los que no habéis oido hablar del asunto, se trata de una financiación participativa que consiste en relacionar a los creadores y a su público de forma directa. De tal modo que los proyectos puedan tomar oxigeno, nacer y crecer de forma independiente sin estar sometido a un sello discográfico o patrocinador exclusivo.

Más info: ISP Música.com

polyanaAdmiral Quality ofrece una licencia gratuita de su sinte virtual Poly-Ana a cambio de diseñar una interfaz gráfica (skin).

En estos enlaces está toda la información, además de preguntas frecuentes y una guía de ayuda.

http://www.admiralquality.com/products/Poly-Ana/skins.php

http://www.admiralquality.com/products/Poly-Ana/skins.php#Instructions

http://www.admiralquality.com/products/Poly-Ana/skins.php#FAQ

http://www.admiralquality.com/products/Poly-Ana/skins.php#SkinTrade

gvatransSol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016.

Objecte del tràmit

La concessió d’estes beques té per objecte facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016, en les condicions i casos previstos en la present convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar estes beques les persones físiques que reunisquen els següents

Requeriments

a) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les modalitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, este límit s’elevarà a trenta-tres anys
c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies relacionades en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaració responsable inclòs en l’apartat M del model de sol·licitud.
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatòria al terme del termini de presentació de sol·licituds establit en la base quarta.

Motius d’exclusió:
Atés l’objecte d’esta convocatòria, en cap cas no es concediran beques per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc no es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Quedaran exclosos els sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la… Sigue leyendo

gvatransSol·licitud de subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015, ambdós inclosos.

Objecte del tràmit

Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2014 i fins al final de desembre de 2015:
a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, es troben cursant el grau superior.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular.
e) Projectes de producció musical.

Podran admetre’s peticions la denominació del qual no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc. sempre que el seu contingut essencial s’ajuste a què és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran obtindre estes ajudes les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que organitzen alguna de les activitats objecte d’esta convocatòria en l’àmbit competencial de la Generalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals indicades en l’apartat anterior, especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions semblants, però quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.
Igualment, estes ajudes no es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1r del Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE número L 352, de 24 de desembre de 2013).

QUANTIA:
– Es podrà concedir un mínim de trenta-cinc i un màxim de quaranta-cinc ajudes; en cap cas l’import de qualsevol d’estes serà superior a 6.000 euros. La quantia de la totalitat de les ajudes a concedir no podrà excedir els 103.410 euros previstos en la línia de subvenció T6427000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per al 2015, amb el desglossament següent:… Sigue leyendo

gvatransEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, o estar interpretada per músics valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2015, any de la convocatòria, independentment del moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

Requeriments

Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

QUANTIA:

– Es concedirà fins a un màxim de 4 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.000 euros. Tampoc no podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 13.260 euros previstos en la línia de subvenció T6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat.

– Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixet dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base deu, en el supòsit d’obtindre subvenció.

– L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de la producció/edició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

mes informació: gva.es

ministerio_culturaEl Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional y está integrado por los Registros Territoriales y el Registro Central, además de una Comisión de Coordinación como órgano colegiado de colaboración entre los Registros.

Los Registros Territoriales son establecidos y gestionados por las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Hasta la fecha se han creado los de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.

El Registro Central forma parte de la Administración General del Estado y depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

En todas las Capitales de Provincias en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla existe una Oficina Provincial del Registro Central.

Aviso: La presentación y consultas referidas a solicitudes de inscripción de derechos de propiedad intelectual se harán directamente en los Registros Territoriales u Oficina del Registro en cada provincia.

Enlace a mapa de oficinas

conciertosgaeLa Fundación SGAE pone en marcha la organización de su XVI SEMANA DE AUTOR, que se celebrará el próximo mes de noviembre de 2014 en cinco ciudades: Madrid, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y México D.F. Por vez primera será una convocatoria pública dirigida a todos los socios de SGAE que deseen participar en la misma.

El plazo de recepción de solicitudes, que ha comenzado el 25 de junio, finaliza el 23 de julio. El objetivo de esta nueva edición de la Semana de Autor se centra en crear 4 laboratorios / residencias para propiciar el intercambio creativo y el fomento de nuevo repertorio a través de la reunión de autores de diversas procedencias en un mismo espacio de creación y experimentación. Estos laboratorios / residencias tendrán lugar en Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y México D.F. La duración de cada uno de ellos será de cinco días. Cada laboratorio concluirá con un concierto público con sus respectivos participantes. También se organizará un concierto en Madrid con todos los integrantes de los laboratorios / residencias.

La Fundación SGAE seleccionará, a través de un jurado, a 24 participantes. Todos deben ser autores socios de SGAE. Además, este jurado designará una ciudad a cada uno de los seleccionados.

La Fundación SGAE asumirá todos los costes derivados de cada una de las residencias y otorgará una “bolsa” de 1.000 euros a cada uno de los seleccionados. Estos laboratorios se componen de varias fases: composición, interpretación y presentación de las nuevas propuestas musicales y de repertorios propios en dos conciertos: uno, en la ciudad de celebración del laboratorio; y otro, en un concierto final de presentación de todas las nuevas creaciones interpretadas por sus autores en Madrid.

Bases: enlace

presidencia_csfinNom del tràmit

Sol·licitud d’ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2014.

Objecte del tràmit

Es convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que ha de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat

Estes produccions i edicions han de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2014, any de la convocatòria, independentment del moment de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

Requeriments

Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

Article sencer: DOCV.gva

presidencia_csfinNom del tràmit

Sol·licitud de subvencions per a l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2013 a setembre de 2014, ambdós inclosos.

Objecte del tràmit

Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2013 fins al 30 de setembre de 2014:
a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, estiguen cursant el grau superior.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular, incloses les ajudes o borses de viatge per a desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana.
e) Projectes de producció musical.

Podran admetre’s peticions la denominació de les quals no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc., sempre que el contingut essencial s’ajuste al que és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

Article sencer: DOCV.gva

presidencia_csfinORDEN 58/2014, de 7 de julio, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular y proyectos de producción musical durante los meses de octubre de 2013 a septiembre de 2014.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modificado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 49,1.4.º la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de cultura.

El Decreto 9/2014, de 12 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat, en su artículo 6, asigna a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, entre otras competencias, las relacionadas con promoción cultural.

El Decreto 88/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se establece la estructura básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, en su artículo 16, al relacionar las funciones de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, le asigna las ayudas y subvenciones del ámbito cultural en ejecución de la política cultural relativa a la música, entre otras materias.

Con esta finalidad, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte convoca las presentes ayudas con el fin de mejorar la oferta de actividades musicales y afianzar su descentralización, consolidar una red de festivales, cursos de perfeccionamiento musical y actividades musicales que sean un complemento adecuado a las programaciones que tienen lugar en las principales ciudades de nuestra Comunidad y, además, facilitar los proyectos de producción musical, así como los proyectos musicales de carácter singular que contribuyan a mejorar la oferta musical y las posibilidades profesionales de los músicos en el ámbito competencial de la Generalitat.

Texto completo: DOCV.gva

musicaestrellas

L’Hemisfèric busca banda sonora

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha convocado el concurso Ponle música a las estrellas con la colaboración de Las Naves, Espacio de Creación Contemporánea. El objetivo es dotar de una banda sonora original al planetario Las Nocturnas, un espectáculo que combina la divulgación de la astronomía con la música.

El plazo para inscribirse finaliza el 15 de enero de 2014;  las maquetas se podrán entregar del 16 de enero al 26 de marzo de 2014. El resultado se comunicará en torno al 10 de abril de 2014.

El premio consistirá en la grabación de la composición ganadora en unos estudios profesionales, además de la posibilidad de actuar en directo la noche del estreno de Las Nocturnas. El objetivo es dotar al planetario de una música propia acorde con los contenidos astronómicos que ofrece, además de promover la creatividad y el talento a través de la ciencia, en este caso, la divulgación de la astronomía.

Los participantes deberán crear una composición musical original de carácter instrumental (no vocal) que refleje la temática astronómica de Las Nocturnas del Hemisfèric. Por las características del contenido de la actividad el estilo musical en el que se encuadrará la composición deberá ser jazz, electrónica, clásica, New Age, excluyendo estilos musicales como el rock, heavy metal, etc…

La duración de la pieza será de unos 30 minutos, el número de instrumentos que pueden emplearse es ilimitado y podrá emplearse cualquier tipo de instrumento, incluyendo sintetizadores que produzcan música electrónica.

+info y bases

lasnaves04LAS NAVES lanzan su cuarta convocatoria de becas de residencia para artistas y creativos.

Las Naves consolidan su apoyo a jóvenes creativos y artistas con la cuarta convocatoria de sus becas de residencia artística.

Estas becas están dirigidas a artistas y creativos de distintas nacionalidades, culturas y especialidades artísticas, para que desarrollen su creatividad mientras trabajan, crean e intercambian ideas con otros colegas en un espacio común: los talleres de LAS NAVES.

El Objetivo del programa de Becas LAS NAVES es ayudar a Artistas y Creativos a realizar sus proyectos, proporcionándoles un periodo de tiempo para crear, lejos del estrés de la vida cotidiana, en un entorno físico y medioambiental óptimo, interactuando con artistas y creativos de distintas disciplinas artísticas.

Con este programa, se pretende que los artistas y creativos de distintas nacionalidades, culturas y especialidades artísticas, dediquen un tiempo a desarrollar su creatividad mientras trabajan, crean e intercambian ideas , técnicas, iniciativas, experiencias, inquietudes y conocimientos con otros colegas en un ambiente de cordialidad, armonía, colaboración y mutuo respeto.

El programa de becas LAS NAVES va dirigido a licenciados que hayan finalizado sus estudios en el curso 2012/13 y a estudiantes en proyecto de fin de carrera, de las áreas de fotografía, diseño, producción músical, artes escénicas y videocreación de cualquier nacionalidad y con un máximo de edad de 35 años.. Se adjudicarán cinco becas dotadas cada una con 3.000 € y su duración será de tres meses.

+info y pdf bases

Sol·licitud d’ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2013 (Cultura).

 • Objecte del tràmitEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians o estar interpretada per músics valencians, entenent-se a estos efectes com a tals tant els nascuts i/o residents a la Comunitat Valenciana, com aquells que exercixen el seu treball professional de manera continuada en este àmbit territorial.

  Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el dipòsit legal de l’exercici 2013, any de la convocatòria, independentment del moment en què es publique l’Orde 72/2013. de 03/07/13.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsPodran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’Activitats de producció i/o edició discogràfica.Requeriments

  Els sol·licitants hauran d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre del 2003).

  Esta acreditació s’efectuarà en els termes previstos en l’article 13.7 de la citada llei, de conformitat amb l’apartat J del model de sol·licitud de la convocatòria.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament
  1. Es concediran fins a un màxim de 5 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.500 -euros. Tampoc podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 16.570 -euros.

2. Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixets dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb el que s’ha assenyalat en la base onze, en el supòsit d’obtindre subvenció.

mes info: GVA.es

Sol·licitud d’ajudes per a la realització d’activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments, entitats dependents d’estos i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

 • Objecte del tràmitPotenciar i donar suport a la realització d’activitats encaminades a la difusió de les obres audiovisuals a la Comunitat Valenciana i de les activitats que promocionen la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua valenciana. Les activitats per a les quals se sol·licita l’ajuda han de ser exclusivament d’exhibició audiovisual. És obligatori que es realitzen exhibicions audiovisuals en valencià.
 • Interessats/Sol·licitantsPodran sol·licitar estes ajudes les corporacions locals de la Comunitat Valenciana i els organismes que en depenguen pertanyents al sector públic que realitzen exhibicions, certàmens, mostres, esdeveniments excepcionals de caràcter audiovisual o festivals audiovisuals en 2013 i les entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que realitzen festivals cinematogràfics amb una trajectòria consolidada.
 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament- La tramitació del pagament total de les subvencions començarà amb la justificació prèvia per part dels beneficiaris del compliment de les obligacions i que s’hagen presentat els corresponents justificants de gastos per un import mínim igual al de la quantitat subvencionada o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeta acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció, datats en 2013.

mes info: GVA.es

Sol·licitud de beques per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis audiovisuals.

Objecte del tràmit

Afavorir la formació i perfeccionament de professionals en el camp audiovisual.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els sol·licitants han de ser persones físiques amb residència administrativa en la Comunitat Valenciana i presentar un projecte d’estudis que siga d’especial interés en el camp audiovisual.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOCV núm. 7048, de 18.06.2013.

Mes info: GVA.es

Página 1 de 3123