Subvenciones | Musicas a lo lejos

Subvenciones

Página 1 de 212

ispmusicaEn la revista ISP Música están recopilando artistas, con talento, que deseen cruzar la barrera de la vergüenza para abrir su “reto Crowdfunding”. La Revista ISP Música prepara una plataforma para mostrar estas ideas en gestación, que requieren recursos de fans, visitantes, mecenas o personas que crean en el proyecto.  Irán avanzando, en lo relativo a cómo se publica, cómo se muestra, a quiénes y cómo se recibe el dinero (de 3 € hasta el infinito) de cada persona que desee unirse a la causa del artista.

Para poder contar con vuestra música, idea y proyecto, debes enviarles un e-mail con el título Crowdfunding ISP Música, indicando el nombre artistico, tu nombre, URL Youtube de lo que queréis empujar e indicar si actualmente estáis en alguna plataforma Crowdfunding (y el enlace URL en caso afirmativo para poder promocionarlo si es el caso).

Para los que no habéis oido hablar del asunto, se trata de una financiación participativa que consiste en relacionar a los creadores y a su público de forma directa. De tal modo que los proyectos puedan tomar oxigeno, nacer y crecer de forma independiente sin estar sometido a un sello discográfico o patrocinador exclusivo.

Más info: ISP Música.com

gvatransSol·licitud de beques per al perfeccionament de jóvens músics de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016.

Objecte del tràmit

La concessió d’estes beques té per objecte facilitar l’assistència a cursos de perfeccionament musical de fins a un mes de duració durant l’any 2015 i de fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2015/2016, en les condicions i casos previstos en la present convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran sol·licitar estes beques les persones físiques que reunisquen els següents

Requeriments

a) Ser espanyol o nacional d’un Estat membre de la Unió Europea i presentar un projecte en l’àmbit competencial de la Generalitat.
b) No haver complit vint-i-huit anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds. Per a les modalitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, este límit s’elevarà a trenta-tres anys
c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a estes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies relacionades en l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions, que es concreten en el model de declaració responsable inclòs en l’apartat M del model de sol·licitud.
Els sol·licitants hauran de reunir els requisits exigits en les bases de la convocatòria al terme del termini de presentació de sol·licituds establit en la base quarta.

Motius d’exclusió:
Atés l’objecte d’esta convocatòria, en cap cas no es concediran beques per a cursar estudis dirigits a l’obtenció de titulació acadèmica de grau i postgrau a Espanya, incloent-hi els programes de mobilitat Erasmus. De la mateixa manera, tampoc no es concediran estes beques per a estudis de grau i postgrau (màster i doctorat) que puguen ser convalidats a Espanya en l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Quedaran exclosos els sol·licitants que hagen rebut fins en tres ocasions o més una beca semblant per al perfeccionament musical en el seu instrument o especialitat, en anteriors convocatòries, incloses les gestionades per l’Institut Valencià de la… Sigue leyendo

gvatransSol·licitud de subvencions per al foment d’activitats musicals, com ara l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2014 a desembre de 2015, ambdós inclosos.

Objecte del tràmit

Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2014 i fins al final de desembre de 2015:
a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, es troben cursant el grau superior.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular.
e) Projectes de producció musical.

Podran admetre’s peticions la denominació del qual no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc. sempre que el seu contingut essencial s’ajuste a què és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

Interessats/Sol·licitants

Podran obtindre estes ajudes les administracions públiques, entitats, empreses i associacions que organitzen alguna de les activitats objecte d’esta convocatòria en l’àmbit competencial de la Generalitat, des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

Pel que fa a les societats musicals i bandes de música, també podran obtindre les ajudes per a les activitats musicals indicades en l’apartat anterior, especialment aquells projectes singulars vinculats a centenaris o commemoracions semblants, però quedaran excloses aquelles que protagonitzen únicament les seues pròpies agrupacions o altres de similars pertanyents a qualssevol societats musicals.
Igualment, estes ajudes no es podran aplicar a les empreses que operen en els sectors determinats en el punt 1 de l’article 1r del Reglament UE número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE número L 352, de 24 de desembre de 2013).

QUANTIA:
– Es podrà concedir un mínim de trenta-cinc i un màxim de quaranta-cinc ajudes; en cap cas l’import de qualsevol d’estes serà superior a 6.000 euros. La quantia de la totalitat de les ajudes a concedir no podrà excedir els 103.410 euros previstos en la línia de subvenció T6427000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat per al 2015, amb el desglossament següent:… Sigue leyendo

gvatransEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, o estar interpretada per músics valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat.

Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2015, any de la convocatòria, independentment del moment de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

Requeriments

Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

QUANTIA:

– Es concedirà fins a un màxim de 4 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.000 euros. Tampoc no podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 13.260 euros previstos en la línia de subvenció T6426000, inclosa en el capítol IV del pressupost de CulturArts Generalitat.

– Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixet dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb allò que s’ha assenyalat en la base deu, en el supòsit d’obtindre subvenció.

– L’import de les subvencions regulades en la present convocatòria en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o altres recursos, supere el cost de la producció/edició subvencionada a desenrotllar pel beneficiari.

mes informació: gva.es

presidencia_csfinNom del tràmit

Sol·licitud d’ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2014.

Objecte del tràmit

Es convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica, que ha de contindre majoritàriament obra de compositors valencians, en l’àmbit competencial de la Generalitat

Estes produccions i edicions han de comptar necessàriament amb el depòsit legal de l’exercici 2014, any de la convocatòria, independentment del moment de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Interessats/Sol·licitants

Podran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que estiguen donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’activitats de producció o edició discogràfica.

Requeriments

Els sol·licitants han d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

Article sencer: DOCV.gva

presidencia_csfinNom del tràmit

Sol·licitud de subvencions per a l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular i projectes de producció musical que tinguen lloc durant els mesos d’octubre de 2013 a setembre de 2014, ambdós inclosos.

Objecte del tràmit

Potenciar l’organització i realització de les següents activitats de caràcter musical que tinguen lloc des de l’1 d’octubre de 2013 fins al 30 de setembre de 2014:
a) Festivals.
b) Cursos de perfeccionament musical que es convoquen per a alumnes que, com a mínim, estiguen cursant el grau superior.
c) Concursos.
d) Projectes musicals de caràcter singular, incloses les ajudes o borses de viatge per a desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana.
e) Projectes de producció musical.

Podran admetre’s peticions la denominació de les quals no coincidisca amb alguna de les enunciades en el número anterior, com ara “setmana”, “cicle”, “mostra”, etc., sempre que el contingut essencial s’ajuste al que és habitual en les activitats objecte d’esta convocatòria.

Article sencer: DOCV.gva

presidencia_csfinORDEN 58/2014, de 7 de julio, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales como la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular y proyectos de producción musical durante los meses de octubre de 2013 a septiembre de 2014.

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modificado por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 49,1.4.º la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de cultura.

El Decreto 9/2014, de 12 de junio, del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la administración de la Generalitat, en su artículo 6, asigna a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, entre otras competencias, las relacionadas con promoción cultural.

El Decreto 88/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se establece la estructura básica de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, en su artículo 16, al relacionar las funciones de la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, le asigna las ayudas y subvenciones del ámbito cultural en ejecución de la política cultural relativa a la música, entre otras materias.

Con esta finalidad, la Consellería de Educación, Cultura y Deporte convoca las presentes ayudas con el fin de mejorar la oferta de actividades musicales y afianzar su descentralización, consolidar una red de festivales, cursos de perfeccionamiento musical y actividades musicales que sean un complemento adecuado a las programaciones que tienen lugar en las principales ciudades de nuestra Comunidad y, además, facilitar los proyectos de producción musical, así como los proyectos musicales de carácter singular que contribuyan a mejorar la oferta musical y las posibilidades profesionales de los músicos en el ámbito competencial de la Generalitat.

Texto completo: DOCV.gva

Sol·licitud d’ajudes a la producció i edició discogràfica per a l’any 2013 (Cultura).

 • Objecte del tràmitEs convoquen ajudes a la producció i edició discogràfica que haurà de contindre majoritàriament obra de compositors valencians o estar interpretada per músics valencians, entenent-se a estos efectes com a tals tant els nascuts i/o residents a la Comunitat Valenciana, com aquells que exercixen el seu treball professional de manera continuada en este àmbit territorial.

  Estes produccions i edicions hauran de comptar necessàriament amb el dipòsit legal de l’exercici 2013, any de la convocatòria, independentment del moment en què es publique l’Orde 72/2013. de 03/07/13.

 • Qui pot sol·licitar-ho?Interessats/Sol·licitantsPodran optar a estes ajudes només els projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals que es troben donats d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris, en el corresponent epígraf d’Activitats de producció i/o edició discogràfica.Requeriments

  Els sol·licitants hauran d’acreditar en el termini establit per a la presentació de sol·licituds que complixen els requisits establits en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre del 2003).

  Esta acreditació s’efectuarà en els termes previstos en l’article 13.7 de la citada llei, de conformitat amb l’apartat J del model de sol·licitud de la convocatòria.

 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament
  1. Es concediran fins a un màxim de 5 ajudes, per un import màxim individual que no podrà superar el 50 per cent del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat, i, en cap cas, la quantitat de 4.500 -euros. Tampoc podrà superar-se, en el conjunt de les ajudes, l’import màxim convocat de 16.570 -euros.

2. Per al càlcul dels costos de producció i edició subjectes a subvenció, els sol·licitants no hauran d’incloure els referits a promoció i màrqueting. Quant als caixets dels músics i cantants podran ser inclosos en eixe càlcul, i podran servir per a acreditar fins al 50% de la quantitat que s’haja de justificar d’acord amb el que s’ha assenyalat en la base onze, en el supòsit d’obtindre subvenció.

mes info: GVA.es

Sol·licitud d’ajudes per a la realització d’activitats de caràcter audiovisual promogudes pels ajuntaments, entitats dependents d’estos i entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

 • Objecte del tràmitPotenciar i donar suport a la realització d’activitats encaminades a la difusió de les obres audiovisuals a la Comunitat Valenciana i de les activitats que promocionen la indústria cinematogràfica i audiovisual en llengua valenciana. Les activitats per a les quals se sol·licita l’ajuda han de ser exclusivament d’exhibició audiovisual. És obligatori que es realitzen exhibicions audiovisuals en valencià.
 • Interessats/Sol·licitantsPodran sol·licitar estes ajudes les corporacions locals de la Comunitat Valenciana i els organismes que en depenguen pertanyents al sector públic que realitzen exhibicions, certàmens, mostres, esdeveniments excepcionals de caràcter audiovisual o festivals audiovisuals en 2013 i les entitats sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que realitzen festivals cinematogràfics amb una trajectòria consolidada.
 • Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament- La tramitació del pagament total de les subvencions començarà amb la justificació prèvia per part dels beneficiaris del compliment de les obligacions i que s’hagen presentat els corresponents justificants de gastos per un import mínim igual al de la quantitat subvencionada o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeta acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció, datats en 2013.

mes info: GVA.es

Sol·licitud d’incentius a xicotetes i mitjanes empreses per a la producció audiovisual de llargmetratges de contingut artístic, cultural i social que es roden totalment o parcialment a la Comunitat Valenciana

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

– Persones físiques, agrupacions d’interés econòmic i xicotetes i mitjanes empreses de producció valencianes inscrites al Registre Administratiu d’Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana.

– Xicotetes i mitjanes empreses de producció de qualsevol estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) que es comprometen a obrir una seu o sucursal a la Comunitat Valenciana i inscriure’s al Registre Administratiu d’Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana una vegada es concedisca l’ajuda.

Requeriments

Les persones individuals i les xicotetes i mitjanes empreses (PIME) segons la definició establida en el Reglament (CE) núm. 800/2008, de la Comissió, de 6 d’agost de 2008.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

L’import de les ajudes regulades per esta resolució no podrà ser, en cap cas, d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d’unes altres administracions públiques o d’uns altres ens públics o privats, produïsca sobrefinançament. En cas de produir-se esta, es reduirà l’import de l’ajuda fins al límit màxim que corresponga.

L’ajuda màxima concedida per a cada projecte no podrà superar el 50% del pressupost de producció, excepte en el cas de pel·lícules difícils i de caràcter experimental. Si en la coproducció hi participen diversos estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, la intensitat de l’ajuda podrà ser del 60% del pressupost. L’import d’esta ajuda, junt amb l’acumulació d’unes altres ajudes estatals per a la mateixa producció audiovisual, no podran superar el límit del 50% del pressupost en el moment de la concessió. S’entendrà per pel·lícules difícils aquelles que utilitzen en la versió original el valencià, aquelles que siguen la primera o la segona obra d’un director, les de baix pressupost i les que justifiquen els motius pels quals trobarien dificultats per a introduir-se en el mercat.

El pagament de la subvenció concedida es farà efectiu després de l’aportació per part del beneficiari de la documentació requerida en els punts 9.1 i 9.2 de les bases d’este annex.

Es… Sigue leyendo

Què es pot sol·licitar?

Nom del tràmit

Incentius a xicotetes i mitjanes empreses per a la producció de curtmetratges i per al desenrotllament de contingut audiovisual multiplataforma, transmedia i cross-media

Objecte del tràmit

El suport a la producció audiovisual de creació i de contingut artístic, cultural i social, la utilització del valencià en les obres audiovisuals i la incorporació de les noves tecnologies de la comunicació a la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Interessats/Sol·licitants

Les persones físiques, les agrupacions d’interés econòmic i les petites i mitjanes empreses de producció valencianes inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses Audiovisuals de la Comunitat Valenciana

Requeriments

Els projectes sol·licitants han de complir els requisits per a poder obtindre la consideració d’obres audiovisuals i cinematogràfiques valencianes d’acord amb l’article 10 de la Llei 1/2006, de 19 d’abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 6879, de 10/10/2012.

mes info: gva.es

Solicitud de inscripción en los premios profesionales de Música y Danza (Fase conservatorio y fase autonómica).

 • Objeto del trámite
  Se convocan los premios profesionales, en la fase de conservatorio profesional y autonómica, para el alumnado que ha concluido los estudios profesionales de las enseñanzas de Música y de Danza, en las distintas especialidades en el curso académico 2010-2011, en los conservatorios profesionales de la Comunitat Valenciana.
 • ¿Quién puede iniciarlo?

  Requisitos

  FASE CONSERVATORIO:
  Podrá optar al premio profesional, el alumnado que haya cursado y superado, en las convocatorias de junio o septiembre del curso académico 2010-2011, el sexto curso de enseñanzas profesionales de danza o música, en conservatorios de la Comunitat Valenciana.Para concurrir a estos premios, el expediente académico deberá alcanzar una nota media de siete o superior a ésta, y una calificación mínima de nueve en el sexto curso en la asignatura específica del instrumento o canto o danza a cuyo premio opte.En el caso de danza, las asignaturas específicas son:
  – En la especialidad de Baile flamenco: Baile flamenco.
  – En la especialidad de Danza clásica: Danza clásica y Repertorio.
  – En la especialidad de Danza contemporánea: Técnicas de danza contemporánea y Composición coreográfica.
  – En la especialidad de Danza española: Escuela bolera y Danza estilizada.
  Las especialidades instrumentales de música son las referidas en el anexo III de la Resolución de 12 de septiembre de 2011.

  FASE AUTONÓMICA:
  Podrá acceder a la fase autonómica, el alumnado que haya obtenido el premio de la especialidad en la fase de conservatorio profesional.

 • ¿Cuándo solicitarlo?Plazo de presentación

  FASE CONSERVATORIO:
  Los alumnos disponen de un plazo de presentación de instancias hasta el 21 de octubre de 2011.

  FASE AUTONÓMICA:
  Las secretarías de los conservatorios de música y de danza remitirán a la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo las solicitudes de inscripción presentadas. El plazo de remisión de dichas solicitudes finalizará el día 6 de noviembre de 2011.

Enlace al resto de información

Nombre del trámite

Solicitud de subvenciones para la organización de festivales, cursos de perfeccionamiento musical, concursos, proyectos musicales de carácter singular, programación musical estable anual de los ayuntamientos y proyectos de producción musical para el año 2011 (IVM).

Objeto del trámite

Potenciar la realización de las siguientes actividades de carácter musical que tengan lugar durante el año 2011:
a) Festivales.
b) Cursos de perfeccionamiento musical que se convoquen para alumnos que, como mínimo, se encuentren cursando el grado superior.
c) Concursos.
d) Proyectos musicales de carácter singular.
e) Programación Musical estable anual de los Ayuntamientos.
f) Proyectos de producción musical.

Podrán admitirse peticiones cuya denominación no coincida con alguna de las enunciadas en el número anterior, tales como «semana», «ciclo», «muestra», etc. siempre que su contenido esencial se ajuste al que es habitual en las actividades objeto de esta convocatoria.

Más información: enlace a la Generalitat

Nombre del trámite

Solicitud de ayudas a la producción y edición discográfica para el año 2011 (IVM).

Objeto del trámite

Se convocan ayudas a la producción y edición discográfica que deberá contener mayoritariamente obra de compositores valencianos o estar interpretada por músicos valencianos, entendiéndose a estos efectos como tales tanto los nacidos y/o residentes en la Comunitat Valenciana, como aquellos que ejercen su trabajo profesional de manera preferente en este ámbito territorial.

Estas producciones y ediciones deberán contar necesariamente con el depósito legal del año de convocatoria, independientemente del momento en que se publique la convocatoria de ayudas.

Más información: enlace a la Generalitat

El apoyo a la producción audiovisual de creación y de contenido artístico, cultural y social, la utilización del valenciano en las obras audiovisuales y la incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación en la Comunitat Valenciana.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados/Solicitantes

Las personas físicas, agrupaciones de interés económico y pequeñas y medianas empresas de producción valencianas inscritas en el Registro Administrativo de Empresas Audiovisuales de la Comunitat Valenciana.

Requisitos

Los proyectos solicitantes deberán cumplir los requisitos para poder obtener la consideración de obras audiovisuales y cinematográficas valencianas de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual.

¿Cuándo solicitarlo?

Plazo de presentación

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOCV nº 6393, de 09/11/10.

enlace

Página 1 de 212